PL EN
Porozumiewanie się w sferze publicznej w pierwszych latach powojennych na przykładzie Zarządu Miejskiego w Olsztynie
 
Więcej
Ukryj
1
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-03-2022
 
 
Data akceptacji: 18-03-2022
 
 
Data publikacji online: 26-04-2022
 
 
Data publikacji: 29-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Gałęziowska   

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2, 10-074, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;316(1):46-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem tekstu jest opis uwarunkowań działań komunikacyjnych Zarządu Miejskiego i organizacji miejskich w Olsztynie. Analizie poddano strukturę administracyjną i przykłady porozumiewania się w organizacji. Zakłada się, że czynnikiem warunkującym porozumiewanie się był wielowarstwowy system zależności władzy i płynna granica między sferą prywatną i publiczną. Odzwierciedlało się to w zarządzaniu dobrami materialnymi oraz podczas konstrukcji struktur, norm i reguł administracyjnych. Działania te realizowano podczas wymiany ludności i tworzenia nowych kodów kulturowych. Istotne znaczenie miał niski stan bezpieczeństwa, zniszczenie infrastruktury, niepewność co do własności nieruchomości i przebiegu granicy państwowej. Zaznaczał się silny wpływ Armii Czerwonej oraz nieukształtowana opinia publiczna. W tekście wykorzystano jakościową analizę zawartości dokumentów urzędowych ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur oraz wybrane zasoby Archiwum Państwowego w Olsztynie i prasę lokalną.
 
REFERENCJE (38)
1.
Augustyniak Małgorzata, Człowiek w przestrzeni publicznej w filozofii Hannah Arendt, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2011, nr 17.
 
2.
Bardach Juliusz, Leśniodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1977.
 
3.
Bobbio Norberto, Democracy and Dictatorship. The Nature and Limits of State Power, University of Minnesota, Press, Minneapolis, brw.
 
4.
Browiński Czesław, Olsztyn 1945–1970, Olsztyn 1974.
 
5.
Bujko Anna, Stan sanitarno‑epidemiczny na Warmii i Mazurach w latach 1945–1950: wybrane zagadnienia, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2011, nr 2.
 
6.
Fleischer Michael, Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007.
 
7.
Fuks Tadeusz, Łopatka Adam, Rybicki Marian, Skrzydło Wiesław, Ustrój polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Warszawa 1986.
 
8.
Gałęziowska Małgorzata, Bronisław Latosiński – pierwszy prezydent Olsztyna, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2000, nr 1.
 
9.
Gałęziowska Małgorzat, Kolej, kolejarze i komunikowanie się na Warmii i Mazurach w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2014, nr 3.
 
10.
Gieszczyński Witold, Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945–1950), Olsztyn.
 
11.
Gobetti Daniela, Humankind as a system, w: Public and Private in Thought and Practice, Perspectives on a Grand Dichotomy, ed. J. Winetraub, K. Kumar, Chicago–London 1997.
 
12.
Habermas Jürgen, Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa 1999.
 
13.
Habermas Jürgen, Faktyczność i obowiązywanie, Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005.
 
14.
Hałas Elżbieta, Symbole w interakcji, Warszawa 2001.
 
15.
Kierejczyk Edward, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się administracji ogólnej rad narodowych i samorządu terytorialnego, Olsztyn 1980.
 
16.
Kiersztyn Anna, Granice brudnej wspólnoty, w: Idee naukowe Adama Podgóreckiego, red. J. Kwaśniewski, J. Winczorek, Warszawa 2009.
 
17.
Kłoskowska Antonina, Socjologia kultury, Warszawa 1981.
 
18.
Krąpiec Mieczysław Albert, Ja – człowiek, Lublin 1991.
 
19.
Luhmann Niklas, Systemy społeczne, Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007.
 
20.
Łukaszewicz Bohdan, Raptularz miejski, Olsztyn 1945–2005, Olsztyn 2006.
 
21.
Matyja Robert, Miejski grunt, 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, Kraków 2021.
 
22.
Mazur Mariusz, O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie. Polski Ludowej i PRL, 1944–1956, Lublin 2009.
 
23.
Michalczyk Stanisław, Komunikowanie polityczne, Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.
 
24.
Mołdawa Tadeusz, Ludzie władzy, 1944–1991, Warszawa 1991.
 
25.
Noelle-Neumann Elisabeth, Spirala milczenia, Opinia publiczna nasza skóra społeczna, Poznań 2004.
 
26.
Parsons Talcott, Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972.
 
27.
Prost Antoine, Granice i obszar prywatności, w: Historia życia prywatnego, Od I wojny światowej do naszych czasów, red. A. Prost i G. Vincent, t. 5., Wrocław 2000.
 
28.
Putnam Robert, Samotna gra w kręgle, Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 
29.
Sokołowski Franciszek, Z badań nad administracją Okręgu Mazurskiego 1945–1946, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1974, nr 3.
 
30.
Starostwo powiatowe w Olsztynie 1945–1950. Wybór dokumentów, wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył R. Syrwid, Olsztyn 2009.
 
31.
Syrwid Robert, Wstęp, w: Starostwo powiatowe w Olsztynie 1945–1950. Wybór dokumentów, wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył R. Syrwid, Olsztyn 2009.
 
32.
Sztompka Piotr, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
 
33.
Tomkiewicz Ryszard, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945–1956, Olsztyn 2003.
 
34.
Turner Jonathan H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.
 
35.
Warmiacy i Mazurz w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945, oprac. T. Baryła, Olsztyn 1994.
 
36.
Wnuk-Lipiński Edmund, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
 
37.
Wojtowicz Jerzy, Późne Oświecenie w Europie, Wybrane zagadnienia okresu 1763–1789, Toruń 1991.
 
38.
Wrona Janusz, System partyjny w Polsce 1944–1950, Lublin 1995.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top