PL EN

Prawa autorskie i polityka Open Access

 
Prawa autorskie osobiste i majątkowe

Autor publikacji zachowuje do niej osobiste prawa autorskie, ale przenosi na Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, na cały okres trwania ochrony praw autorskich, autorskie prawa majątkowe w formie dodatkowej indywidualnej umowy, zawieranej po zakwalifikowaniu artykułu do druku. Autor artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" wyraża zgodę na dysponowanie przez redakcję "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" tekstem oraz bezpłatne deponowanie go na stronie internetowej czasopisma, repozytoriów oraz bibliotek cyfrowych. Autor może udostępniać i rozpowszechniać swój tekst bez okresu karencji, od razu po publikacji w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” w formie, jaka została opublikowana w czasopiśmie (version of record) na osobistej stronie internetowej autora (oprócz użytku komercyjnego) lub z wykorzystaniem innych niekomercyjnych stron internetowych i repozytoriów.
Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wydanie elektroniczne.

Udostępnianie prac naukowych na podstawie licencji Creative Commons

Teksty artykułów publikowanych na łamach "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" udostępniane są w otwartym dostępie na podstawie licencji Creative Commons (CC BY-NC 4.0), oznaczającej "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna".
Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykorzystywanie artykułu jedynie w celach niekomercyjnych, z uznaniem autorstwa — artykuł należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.


Udostępnianie danych badawczych

Redakcja „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” popiera praktykę udostępniania danych badawczych przez autorów tekstów publikowanych w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” w wybranej przez nich formie (np. zdeponowanie ich w repozytorium danych badawczych), jednakże nie nakłada na autorów obowiązku udostępniania danych badawczych (research data) powstałych w ramach prac nad tekstem, chyba że poproszą o nie recenzenci artykułów.


Open Access

Redakcja czasopisma „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” stosuje zasadę otwartego dostępu (Open Access) - powszechnego i bezpłatnego dostępu do publikacji naukowych i edukacyjnych zamieszczonych w czasopiśmie w postaci cyfrowej w Internecie w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania – czytania, drukowania, rozpowszechniania, cytowania - przy zachowaniu praw autorskich.


Opłaty za publikowanie

Za publikowanie na łamach "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do publikacji i nie pobiera się żadnych opłat za publikowanie artykułów.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top