PL EN
Komunikaty Mazursko-Warmińskie” to najstarsze na Warmii i Mazurach czasopismo naukowe o tematyce historycznej, wydawane przez Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (dawny Ośrodek Badań Naukowych). Redakcja przyjmuje teksty naukowe w językach narodowych z historii, archeologii, nauki o kulturze i religii oraz nauk teologicznych. „Komunikaty” to kwartalnik naukowy o charakterze ponadregionalnym, obejmujący swoim zainteresowaniem obszar Polski północno-wschodniej, a także tereny historycznych Prus i północnych obszarów I Rzeczpospolitej. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim w wersji cyfrowej i drukowanej.
70
MNiSW
97.66
ICV 2022
6
H-index
Czasopismo naukowe "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy RCN/SP/0161/2021/1 z dnia 22.12.2022 r. w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2024 w wysokości 57 300 zł.

CEL PROJEKTU: Rozwój praktyk edytorskich i wydawniczych Komunikatów Mazursko-Warmińskich i utrzymanie się czasopisma w obiegu międzynarodowym, poprzez: 1. Umiędzynarodowienie czasopisma, zwiększenie zakresu oddziaływania, zwiększenie ilości czytelników; 2. Podniesienie poziomu jakości artykułów naukowych; 3. Zwiększenie dostępu i zasięgu oddziaływania czasopisma, rozpowszechnienie treści czasopisma w Internecie; 4. Umiędzynarodowienie czasopisma w CEEOL - Central and Eastern European Online Library; 5. Podniesienie jakości prac edytorskich.

Bazy:
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Nowa Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
ICI Journals Master List (Index Copernicus)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Historical Abstracts
Biblioteka Nauki
BazHum
Okładka numeru 1/2024 vol. 324

Aktualny numer

1/2024 vol. 324
 
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top