PL EN

Zasady etyki publikacyjnej

 
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie wprowadził zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics; Best Practice Guidelines for Journal Editors - Wskazówki Wzorcowego Postępowania Redaktorów Czasopism).
W myśl których Redakcję, Recenzentów i Autorów obowiązują następujące zasady:

REDAKCJA


Zasada „fair play”
Redakcja ocenia nadesłane manuskrypty pod względem merytorycznym, bez wzgl. na płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autorów.

Zasada poufności
Obieg informacji o nadesłanych pracach dotyczy jedynie Redakcji, Autora i Recenzentów.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Nieopublikowane materiały z nadesłanych manuskryptów, nie mogą zostać wykorzystane w badaniach własnych Redakcji bez pisemnej zgody Autora.

Decyzja o publikacji
W procesie podejmowania decyzji o publikacji Redaktor naczelny może konsultować się z Sekretarzami oraz Redaktorami tematycznymi. Redakcję obowiązują wymogi prawne dotyczące zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatorstwa.

RECENZENCI


Udział w podejmowaniu decyzji wydawniczych
Recenzent wspomaga Redakcję w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i w kontakcie z Autorem przekazuje uwagi do tekstu.

Terminowość
Recenzent zobowiązuje się do przygotowania recenzji w uzgodnionym terminie, a w razie jakichkolwiek przeszkód powinien powiadomić o tym Redakcję, aby umożliwić wybór innych Recenzentów.

Poufność
Wszystkie manuskrypty przesłane do recenzji traktowane są jak dokumenty poufne. Udostępnianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne.

Standardy obiektywizmu
Recenzje powinny mieć charakter obiektywny, jasną i odpowiednią argumentację pozbawioną krytyki personalnej.

Rzetelność źródeł
Recenzent może wskazać Autorowi inne opublikowane prace o podobnej tematyce, niezacytowane przez Autora. Wszelkie zaczerpnięcia z innych publikacji powinny być opatrzone odpowiednim cytatem. Recenzent powinien zgłosić Redakcjiistotne podobieństwa recenzowanego manuskryptu do innych opublikowanych prac, również gdy nadesłany tekst pokrywa się z innymi opublikowanymi materiałami, znanymi Recenzentowi.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje objęte tajemnicą zawodową lub pomysły pozyskane w procesie recenzji pozostają poufne i nie mogą zostać wykorzystane do osiągnięcia osobistych korzyści. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanych manuskryptów, w przypadku których zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z którymkolwiek z Autorów. Recenzent potwierdza to pisemnie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.

AUTORZY


Standardy sprawozdania
Autorzy prezentujący wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelny opis wykonanych prac badawczych, szczegółowe dane, powołania na źródła, umożliwiające innym naukowcom powtórzenie przeprowadzonych badań i ich znaczenie. Stwierdzenia niezgodne z prawdą lub w sposób zamierzony nieprecyzyjne stanowią nieakceptowane czyny nieetyczne.

Oryginalność, plagiatorstwo, rzetelność źródeł
Autorzy powinni zgłaszać do publikacji prace w całości oryginalne, a wykorzystane w pracy informacje pochodzące od innych naukowców powinny być odpowiednio zacytowane lub przytoczone. Autor powinien również zacytować publikacje, które wywarły wpływ na charakter powstałej pracy.

Publikacje zwielokrotnione, zbędne i zbieżne
Autor nie powinien publikować wielokrotnie prac opisujących zasadniczo te same badania lub publikacji o charakterze pierwotnym. Równoległe przesłanie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego wydawnictwa jest zachowaniem nieetycznym.

Autorstwo manuskryptu
Autorstwo i współautorstwo powinno zostać przypisane tylko osobom, które wniosły znaczący wkład w powstanie koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji wyników przedstawionych badań. Inne osoby zaangażowane w projekcie badawczym powinny zostać wymienione w części „Podziękowania”.
Autor korespondujący zatwierdza, czy wszyscy uprawnieni współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) znajdują się na liście autorów, bez autorów nieuprawnionych. Wszyscy współautorzy powinni zapoznać się z końcową wersją pracy, zaaprobować ją i wyrazić zgodę na skierowanie jej do publikacji.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Autorzy powinni ujawnić źródła finansowania projektu i jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na wyniki badań bądź ich interpretację zawartą w manuskrypcie.

Fundamentalne błędy w opublikowanych pracach
Jeżeli Autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w opublikowanej pracy, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Redakcję oraz współpracować z nim w celu skorygowania zaistniałych błędów lub wycofania publikacji.

Deklaracja Redakcji
Redakcja podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia przypadków domniemanego lub stwierdzonego postępowania niezgodnego z etyką naukową, fałszywej publikacji lub plagiatorstwa. Działania te obejmują niezwłoczne opublikowanie erraty lub nawet ostateczne wycofanie publikacji.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top