PL EN

O czasopiśmie

 
Historia "Komunikatów Mazursko-Warmińskich"

"Komunikaty Mazursko-Warmińskie" ukazujące się w Olsztynie od 1957 roku, są najstarszym czasopismem historycznym na Warmii i Mazurach. Kwartalnik nawiązuje do tradycji i stanowi kontynuację „Komunikatów Działu Informacji Naukowej”, wydawanych przez Instytut Mazurski w latach 1946-1950. Jednym z pierwszych redaktorów „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” była Emilia Sukertowa-Biedrawina. Jednak swoją renomę, rozpoznawalność i międzynarodowy charakter czasopismo zyskało dzięki pracy wieloletniego przewodniczącego Rady Programowej prof. Mariana Biskupa oraz członków redakcji prof. Janusza Jasińskiego, prof. Wojciecha Wrzesińskiego, czy prof. Bohdana Łukaszewicza.

Aktualnie „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” ukazują się jako kwartalnik i są wydawane są przez Instytut Północny (dawniej Ośrodek Badań Naukowych) im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowy im. W. Kętrzyńskiego oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie.
"Komunikaty" znajdują się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za publikację artykułu autorzy otrzymują 70 punktów.


Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” jest działanie na rzecz rozwoju i propagowania badań naukowych z dziedzin: historia, archeologia, nauki o kulturze i kościele, nauki teologiczne na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej, a także na terenach historycznych Prus, północnych obszarów I Rzeczpospolitej z Inflantami, terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz dawnych Prus Wschodnich (Warmia i Mazury, Obwód Kaliningradzki, Kłajpeda) i krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
Komunikaty są kwartalnikiem naukowym publikującym rocznie około 30 artykułów - naukowych, przeglądowych i źródłowych. Czasopismo daje możliwość wymiany poglądów naukowych, informuje o nowościach wydawniczych i wydarzeniach naukowych dotyczących głównie Warmii i Mazur.
"Komunikaty Mazursko-Warmińskie" podkreślają swój charakter ponadregionalny i międzynarodowy dając możliwość publikowania tekstów nie tylko naukowcom polskim w języku ojczystym, ale i zagranicznym w językach obcych - angielskim, niemieckim i rosyjskim. Niezależnie od języka publikacji, każdy artykuł naukowy zawiera pełne metadane w języku polskim i angielskim, aby ułatwić znalezienie go w Internecie.
Jakość wszystkich artykułów naukowych weryfikowana jest przez system antyplagiatowy iThenticate by Crossref oraz recenzje naukowe Double blind peer reviews.


Bazy:

BazHum
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Historical Abstracts
ICI Journals Master List (Index Copernicus)
Artykuły z "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" są archiwizowane w Nowej Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA.

Aplikujemy również do Directory of Open Access Journals (DOAJ)


Polityka archiwizacyjna

Pojedyncze artykuły oraz całe numery czasopisma od 2015 roku archiwizowane są na stronie internetowej "Komunikatów Mazursko-Warmińskich", w zakładce "Archiwum". Numery czasopisma z lat 2013-2020 dostępne są na stronie internetowej Wydawcy - Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego: http://ip.olsztyn.pl/zawartosc/.
Artykuły z "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" są archiwizowane także w Nowej Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA.„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” ISSN 0023-3196
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” e-ISSN 2719-8979
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top