PL EN

PROJEKTY

 
Czasopismo naukowe "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy RCN/SP/0161/2021/1 z dnia 22.12.2022 r. w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2024 w wysokości 57 300 zł.


CEL PROJEKTU: Rozwój praktyk edytorskich i wydawniczych Komunikatów Mazursko-Warmińskich i utrzymanie się czasopisma w obiegu międzynarodowym, poprzez:

1. Umiędzynarodowienie czasopisma, zwiększenie zakresu oddziaływania, zwiększenie ilości czytelników;
2. Podniesienie poziomu jakości artykułów naukowych;
3. Zwiększenie dostępu i zasięgu oddziaływania czasopisma, rozpowszechnienie treści czasopisma w Internecie;
4. Umiędzynarodowienie czasopisma w CEEOL - Central and Eastern European Online Library;
5. Podniesienie jakości prac edytorskich
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top