PL EN

Zasady recenzowania

 
  1. Obieg tekstów odbywa się w wersji elektronicznej przez panel edytorski dostępny na stronie www.kmw.ip.olsztyn.pl.
  2. Redakcja KMW dokonuje wstępnej analizy przydatności tekstów nadsyłanych przez Autorów i wybiera recenzentów zewnętrznych, średnio w ciągu 7 dni. (Autor może również opcjonalnie zaproponować recenzentów zewnętrznych).
  3. Sekretarz po uzyskaniu opinii Redaktora tematycznego przesyła tekst do recenzji. Recenzja odbywa się wg zasady „double blind” i jest przygotowywana w formie pisemnej (wg formularza), standardowo w ciągu 30 dni.
  4. Sekretarz po otrzymaniu recenzji przesyła ją Redaktorowi i Redaktorowi tematycznemu. Na podstawie recenzji, do decyzji Redaktora należy odrzucenie tekstu, przyjęcie do druku lub odesłanie do poprawy.
  5. Sekretarz informuje Autora o decyzji Redakcji. W przypadku konieczności poprawienia tekstu, Autorowi jest przesyłany tekst opinii Recenzenta. Czas na poprawienie tekstu wynosi maksymalnie 14 dni.
  6. Po odesłaniu poprawionego tekstu przez Autora, Redaktor podejmuje decyzję o konieczności powtórnej recenzji, kwalifikacji do druku lub odrzuceniu. W przypadku powtórnej recenzji Redakcja ustala Recenzenta. Czas na recenzję poprawionej wersji pracy wynosi standardowo 14 dni.
  7. Na podstawie powtórnej recenzji, Redaktor decyduje o przyjęciu tekstu do druku lub odrzuceniu tekstu. Sekretarz informuje Autora o decyzji Redakcji.
  8. Zakwalifikowane i zrecenzowane teksty przypisywane są poszczególnym numerom "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" przez Redaktora w oparciu o opinię Redaktorów tematycznych i Sekretarza. Po przyjęciu tekstu do druku Autorzy otrzymują i podpisują umowę wydawniczą.
  9. Do zadań Sekretarza należy przysłanie korekt tekstów po złamaniu i nadzór nad nanoszeniem poprawek.
  10. W sprawach spornych decyzję podejmuje Redaktor, który kontaktuje się ze Stronami.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top