PL EN

Wzór umowy autorskiej

 
Umowa
o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich


zawarta w dn. .............................................. w Olsztynie pomiędzy:
Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie reprezentowanym przez dr Jerzego Kiełbika, Dyrektora Instytutu Północnego, zwanym dalej Wydawcą
a Autorem …..……………………………………………………….., zam. ……………………………..…………………...........................................…………..,
§1

Wydawca zobowiązuje się opublikować tekst autorski pt. ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
zwany dalej „artykułem” w czasopiśmie „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”.

§2

Składając do druku artykuł, Autor jest zobowiązany do złożenia podpisanego druku „Oświadczenia dla Autorów”.

§3

Autor wyraża zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail.

§4

Autor artykułu nieodpłatnie przenosi na Wydawcę autorskie prawo majątkowe do publikacji, o której mowa w §1, nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1.Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2.Utrwalenia dowolną techniką do formatu wybranego przez Wydawnictwo
3.Wprowadzenia do rozpowszechniania artykułu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego fragmenty utrwalono, oraz w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons CC BY-NC 4.0
4.Wprowadzania do czytelni on-line oraz internetowych, także pełnotekstowych baz czasopism.

§5

Wydawca zobowiązuje się do udostępnienia Utworu w formule Open Access, tak by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na zasadach licencji Creative Commons: CC BY-NC 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe).

§ 6

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Autorowi 1 egzemplarza numeru czasopisma, w którym opublikowano artykuł jego autorstwa.

§7

Strony zgodnie ustalają, że Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie za napisanie artykułu i jego dostarczenie do Wydawcy.

§8

1. Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian w artykule, wynikających z opracowania redakcyjnego.
2. W razie odmowy Autora wprowadzenia określonych przez Wydawcę zmian do artykułu albo niedokonania zmian autorskich (poprawek, skrótów, uzupełnień, itp.) w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia, Wydawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.
3. Autor może zostać obciążony kosztami zmian dokonywanych przez niego w artykule po rozpoczęciu składu, jeżeli zakres zmian przekroczy o ponad 10% całkowitą objętość tekstu.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej a w przypadku braku porozumienia rozpatrywać je będzie sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 12

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych w celu realizacji postanowień Umowy.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wydawcy i jeden dla Autora.………………………………………..................................................................................…………………………………
Autor , Wydawca
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top