PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie i omówienie powojennych dokonań Augustyna Steffena (1901–1992) badacza warmińskiego folkloru. Mało znane są jego publikacje sprzed II wojny światowej, utrwalające piśmiennictwo gwarowe, a prawie nic nie wiadomo o tym, w jaki sposób propagował wiedzę o języku polskim, gwarze warmińskiej i regionie Warmii i Mazur po wojnie, przebywając na emigracji, na łamach polskojęzycznych, krajowych i emigracyjnych, periodyków. Oprócz analizy zawartości wybranych opracowań językoznawcy, w artykule zostały przytoczone wyniki jego badań nad dwoma ważnymi rękopisami sprzed wieków: polsko-łacińskim słownikiem wydanym przez Steffena pt. Słowniczek trydencki i pisanym w staropolszczyźnie Wilkierzem budnickim.
 
REFERENCJE (19)
1.
Chłosta Jan, Nie tylko o wojennych losach Augustyna Steffena, „Rocznik Mazurski” 2020, T. XXIV, s. 115–119.
 
2.
Chłosta Jan, Słownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002.
 
3.
Dworacki Sylwester, Profesor Wiktor Steffen, w: Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893–1993, red. Alicja Szastyńska-Siemion, Jerzy Łanowski Warszawa–Wrocław 1999.
 
4.
Gruszczyński Włodzimierz, Saloni Zygmunt, From multilingual to monolingual dictionaries. A historical overview of Polish lexicography, “Studies and Polish Linguistics” 2013, Vol. 8, issue 4, s. 205–227.
 
5.
Jurkowski Eugeniusz, Łapiński Ireneusz, Szymczak Mieczysław, Słownictwo Warmii i Mazur. Stopnie pokrewieństwa, życie społeczne i zawody, Wrocław 1959.
 
6.
Kaczyńska Barbara, Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej, „Studia Źródłoznawcze” 2019, LVII, s. 47–97.
 
7.
Kurpios Szymon, Malarstwo religijne Wlastimila Hofmana, Kraków 2006.
 
8.
Nitsch Kazimierz, Wstęp, w: A. Steffen, Zbiór polskich pieśni ludowych z Warmji, t. I, Poznań 1931, s. XI.
 
9.
Oracki Tadeusz, Steffen Augustyn, w: Słownik biograficzny Mazur, Warmii i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983.
 
10.
Oracki Tadeusz, Augustyn Steffen (1901–1992) – folklorysta warmiński, w: W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, red. M. Jakitowicz i V. Wróblewska, Toruń 2003.
 
11.
Steffen Wiktor, Moja droga przez życie, Olsztyn 1976.
 
12.
Steffen Wiktor, Moja droga przez życie. Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, oprac. T. Batóg, Poznań 2018.
 
13.
Steffen Wiktor, Odpowiedź na "Uwagi o wspomnieniach mego brata Wiktora", „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1977, nr 3–4, 561–564.
 
14.
Urbańczyk Stanisław, Pokłosie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski” 42, 1962, nr 5. S. 385.
 
15.
Urbańczyk Stanisław, Wokabularz trydencki, „Język Polski” 1962, nr 42, s. 15–29.
 
16.
Urbańczyk Stanisław, O poprawne odczytanie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski” 44, 1964, nr 5, s. 299–310.
 
17.
Winkler Edmund, “Liber disparata antiqua continens” Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus. Elementa at fontium editiones 2. Romae: Institutum Historicum Polonicum Romae 1960.
 
18.
Winkler Edmund, Il più antico dizionario Latino-Polacco (del 1424), “Ricerche Slavistiche” 1960, nr 8, 96–111.
 
19.
Zaćmiński Andrzej, Związek Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej Brytanii w latach 1950–1986. Zarys działalności, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 3, s. 37–54.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top