PL EN
Dzieje sejmu Prus Książęcych 1566 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data publikacji online: 30-01-2020
 
 
Data publikacji: 30-01-2020
 
 
KMW 2019;306(4):695-761
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest dziejom sejmu Prus Książęcych z roku 1566, który stał się przełomowym w relacjach miedzy panującym ks. Albrechtem a stanami pruskimi oraz między lennem pruskim a państwem zwierzchnim Polską. Jego rezultatem było udaremnienie absolutystycznego zamachu stanu tzw. nowych radców książęcych i przejęcie na okres najbliższego dziesięciolecia de facto władzy w Księstwie Pruskim przez stany pruskie, a dokładniej przez oligarchię pruską. Była też szansa, choć niewykorzystana, wprowadzenia polskiego namiestnika, który rządziłby księstwem z powodu niedołężności starego księcia Albrechta (1490–1568) i zbyt młodego do sprawowania tutaj władzy, bo 13-letniego księcia Albrechta Fryderyka. Jednak nadzór Polski nad księstwem został powiększony, choć w mniejszym zakresie. Zagwarantowano szlachcie pruskiej prawo zwracania się do króla polskiego i Korony Polskiej o pomoc w wypadku gdyby książę pruski naruszał jej przywileje. Poza tym władca ten, nie miał prawa zawiązywać żadnych sojuszów bez zgody Korony Polskiej i stanów pruskich.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top