PL EN
Sytuacja społeczno-polityczna w województwie olsztyńskim w świetle sprawozdań Wydziału Studiów i Analiz Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie (1989-1990)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-01-2023
 
 
Data akceptacji: 22-05-2023
 
 
Data publikacji online: 14-08-2023
 
 
Data publikacji: 14-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Witold Gieszczyński   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
KMW 2023;321(2):324-357
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W poszczególnych województwach, w tym także w Olsztynie w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych powołano Wydział Studiów i Analiz Służby Bezpieczeństwa, który funkcjonował na przełomie lat 1989/1990. Poniżej opublikowano osiem zachowanych dokumentów, którymi są sprawozdania sporządzone przez Wydział Studiów i Analiz Służby Bezpieczeństwa w Olsztynie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Obecnie dokumenty te znajdują się w zasobie archiwalnym olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej i dotychczas nie były publikowane, ani nawet szerzej znane. Sprawozdania te powstały w okresie przemian ustrojowych w Polsce i stanowią interesujący zapis ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej na Warmii i Mazurach.
 
REFERENCJE (17)
1.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975-1990, red. nauk. Paweł Piotrowski, Warszawa 2008.
 
2.
Barcz Jan, Sprawy polskie podczas konferencji „2+4”. Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec. Studium z historii dyplomacji i prawa międzynarodowego, Warszawa 2021.
 
3.
Cenckiewicz Sławomir, Gontarczyk Piotr, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk-Warszawa-Kraków 2008.
 
4.
Dudek Antoni, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego w sprawie obecności Polski w Układzie Warszawskim oraz stacjonowania na jej terytorium wojsk sowieckich, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4.
 
5.
Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.
 
6.
Dudek Antoni, Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Kraków 2019.
 
7.
Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004.
 
8.
Gieszczyńska Renata, NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski (1980-1989), [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010.
 
9.
Gieszczyński Witold, Weryfikacja funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w 1990 roku (na przykładzie województwa olsztyńskiego), [w:] Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991). Wybrane zagadnienia, pod red. Witolda Gieszczyńskiego i Norberta Kasparka, Olsztyn 2022.
 
10.
Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944-1990). Zbiór studiów, red. Adrian Jusupović, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2013.
 
11.
Kopiczko Andrzej, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945-1992, cz. 2: Słownik, Olsztyn 2007.
 
12.
Kozłowski Tomasz, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990, Warszawa 2019.
 
13.
Piotrowski Paweł, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1(3).
 
14.
Rachuba Andrzej, Kiaupiené Jurate, Kiaupa Zigmantas, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa 2009.
 
15.
Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2017.
 
16.
Roszkowski Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2001.
 
17.
Twarze olsztyńskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Olsztynie. Informator personalny, pod red. Piotra Kardeli, Białystok 2007.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top