PL EN
Inżynier, społecznik, krajoznawca. Przyczynek do biografii Aleksandra Zubelewicza (1890-1956)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-05-2022
 
 
Data akceptacji: 20-05-2022
 
 
Data publikacji online: 18-08-2022
 
 
Data publikacji: 18-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Bojarski   

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, Partyzantów 87, 10-402, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2022;317(2):196-218
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule została zaprezentowana sylwetka inżyniera Aleksandra Zubelewicza – pierwszego powojennego naczelnika wydziału komunikacyjnego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Aleksander Zubelewicz był absolwentem Instytutu Technologicznego w Petersburgu. W okresie międzywojennym pracował m.in. jako dyrektor Dyrekcji Robót Publicznych w Nowogródku i w Wilnie oraz w charakterze naczelnika wydziału komunikacyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie. Oprócz pracy zawodowej angażował się społecznie zarówno przed jak i po II wojnie światowej. Działał m.in. na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa, a po wielkiej powodzi jaka dotknęła Wilno w 1931 r. w ramach Komisji Technicznej Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej nadzorował prace budowlane w Katedrze Wileńskiej. Tekst stanowi przyczynek do dalszych badań nad dziejami elit przybyłych z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury po II wojnie światowej.
 
REFERENCJE (28)
1.
Bojarski Piotr, Formy upamiętnienia Józefa Piłsudskiego w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 1936–1939. Próba reasumpcji, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2021, nr 3.
 
2.
Gałan-Smól Beata, Z Petersburga do Budów. Przyczynek do nieznanej historii życia inżyniera Piotra Bellerta, Rocznik Tomaszowski, t. 9, Tomaszów Lubelski, 2020.
 
3.
Garczyk Bartłomiej, Petersburg jako ośrodek akademicki przełomu XIX i XX wieku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 277, Katowice 2016.
 
4.
Gierowska-Kałłaur Joanna, Aktywność polskich środowisk w Mińszczyźnie w realiach lat 1919–1920, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2010.
 
5.
Gieszczyński Witold, Kilka uwag na temat przesiedleń Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury w latach 1945–1947, w: Między Wilnem a Olsztynem. W 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red. Piotr Bojarski i Andrzej Szmyt, Olsztyn 2016.
 
6.
Grabowski Waldemar, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa 1995.
 
7.
Historia oświaty w Szumsku na tle kroniki miasteczka, red. Leokadia Żukowska, Szumsk 2019.
 
8.
Hyz-Obrzut Lidia, Turystyka w Karpatach Wschodnich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Graty, Rzeszów 2021.
 
9.
Jędrzejewska Agnieszka, Walczyć czy odstąpić? Postawy i dylematy oficerów Obszarów Warownych „Grodno” i „Wilno” we wrześniu 1939 roku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, 103, Łódź 2019.
 
10.
Kalata Konrad, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich w latach 1919–1920: struktura organizacyjna i zarys działalności, Czasopismo Prawno-Historyczne, z. 2, Poznań 2003.
 
11.
Korybut-Marciniak Maria, Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów, Olsztyn 2007.
 
12.
Korybut-Marciniak Maria, Kariery urzędnicze mieszkańców ziem litewsko-białoruskich w aparacie administracyjnym Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku (wybrane przykłady), w: Dzieje biurokracji, t. 6, red. Tatjana Bykowa, Artur Górak, Grzegorz Smyk, Lublin 2016.
 
13.
Korybut-Marciniak Maria, Przyczynek do badań nad służbą Polaków z ziem litewsko-białoruskich w administracji cywilnej Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku, „Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 16, Łodź 2017.
 
14.
Kotulski Mariusz, Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 327, Wrocław 2019.
 
15.
Krasiewicz Bolesław, Melchior Władysław Nestorowicz, Sylwetki Profesorów Politechniki Warszawskiej, nr 74, Warszawa 1990.
 
16.
Krawczyk Jarosław, Walery Wróblewski: leśnik – bohater powstania styczniowego, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, nr 13, Gołuchów 2014.
 
17.
Królikowski Lech, Organizacja centralnych służb inżynieryjnych w Królestwie Polskim w latach 1864(1867)–1915 na tle organizacji analogicznych służb w Cesarstwie Rosyjskim, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 35/2-3, Warszawa 1990.
 
18.
Księga pamiątkowa inżynierów technologów Polaków wychowańców Instytutu Technologicznego w Petersburgu (w rocznicę stulecia uczelni), Warszawa 1933.
 
19.
Magiera Elżbieta, Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych (1933–1939), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. 26, nr 2, Częstochowa 2019.
 
20.
Mistewicz Marek, Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918–1939, Warszawa 2020.
 
21.
Ostrowska Teresa, Witold Eugeniusz Orłowski (1874–1966), Polski Słownik Biograficzny, t. 24, 1979.
 
22.
Ostrowska Teresa, Zenon Orłowski (1871–1948), Polski Słownik Biograficzny, t. 24, 1979.
 
23.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1885.
 
24.
Srebrakowski Aleksander, Wileńska powódź 1931 r. i jej echa, w: Wrocław – Śląsk – Polska – pomiędzy Zachodem a Wschodem. Księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę urodzin, red. Wojciech Kucharski i Joanna Nowosielska-Sobel, Wrocław 2018.
 
25.
Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Od PTK do PTTK, wybór materiałów Wanda Skowron i Janusz Umiński, Warszawa 2009.
 
26.
Wenklar Michał, Między obroną wolności a drogą do rewolucji. Strajk nauczycielski 1937 r., Folia Historica Cracoviensia, nr 23/2, Kraków 2017.
 
27.
Wołkanowski Waldemar, Akcja budowy 100 szkół powszechnych im. Józefa Piłsudskiego na Wileńszczyźnie w latach 1936–1939, w: Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku, red. Joanna Lusek, Bytom–Poznań 2018.
 
28.
Zubelewicz Aleksander, Betoniarz mostowy. Poradnik dla robotników, Warszawa 1955.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top