PL EN

Klauzula informacyjna RODO

 
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  •listownie na adres: 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87
  •przez e-mail: sekretariat@ip.olsztyn.pl
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  •związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  •związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  •udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  •udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  •niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  •konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) –wspomniany obowiązek prawny wynika przede wszystkim z art. 34 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że jeśli do opłacania składek ZUS za ubezpieczonego zobowiązanych jest kilku płatników, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma być naliczana przez każdego z nich, chyba że ubezpieczony przedstawi dokumenty z których wynika brak takiego obowiązku, oraz z art. 36 ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń zusowskich zatrudnionych osób należy do płatnika składek; z art. 46 ust. 1 ww. ustawy, na mocy którego płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ww. ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy ,a także z art. 11 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, mówiącym o tym, iż płatnicy zobowiązani są do wymagania od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawania go organom skarbowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych (np. na drukach PIT-11),
  •niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  •podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  •organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  •czasu obowiązywania umowy,
  •przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
  •okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  •dostępu do swoich danych osobowych,
  •żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  •żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  •żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  •wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  •przenoszenia swoich danych osobowych,
  •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top