PL EN
Linkuhnen / РЖЕВСКОЕ: PАСКОПКИ К. ЭНГЕЛЯ В 1929 Г.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
 
 
Data publikacji online: 04-07-2017
 
 
Data publikacji: 05-07-2017
 
 
KMW 2017;296(2):171-187
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opisane w artykule wyniki wykopalisk Carla Engla na sambijskim cmentarzysku płaskim Linkuhnen (obecne Ржевское) w 1929 г., związane są z obszarem nekropolii obejmującym pochówki mężczyzn – wojowników, w przeważającej części pochodzące z XI w. We wskazanym tu okresie, kompleksy grzebalne Prusów – wojowników, pod względem inwentarza, z uwagi na szczegóły związane z ceremoniałem oraz występowaniem żeńskich pochówków przywodzą analogie do cmentarzysk wojowników skalowskich. Na obszarze występowania obu plemion obecne są ślady kremacji w postaci nagromadzenia resztek stosu, jednakże częste na Sambii pochówki końskie znajdujące się w dolnych warstwach jam grobowych nie są typowe dla Skalowów. Tym nie mniej odkrycia Carla Engla pozwalają na wskazanie dla XI w. ścisłych kontaktów między grupami wyspecjalizowanych w rzemiośle wojennym drużynników sambijskich z takimi samymi grupami zamieszkującymi obszar Dolnego Niemna. Jako przyczynę tych kontaktów uznać można wspólną kontrolę sprawowaną przez Prusów i Skalowów nad zachodnim odcinkiem niemeńskiego szlaku handlowego. Patrząc na niezwykłą nawet dla dawnych ludów bałtyjskich obfitość prestiżowych elementów wyposażenia grobowego zanotowanych w pochówkach wojowników na cmentarzysku Linkuhnen/Ржевское pozwala to z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż w X i XI stuleciu, kontrolę (w tym także pobieranie opłat od kupców) nad szlakami handlowymi w dolinie rzeki Niemen sprawowali wojownicy wywodzący się spośród Skalowów.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top