PL EN
 
KEYWORDS
TOPICS
history
 
ABSTRACT
The issue of fords in the episcopal Warmia has not been the subject of detailed scientific research so far. In medieval documents we meet in Warmia with four fords mentioned by name. Three of them were located in Pasłęka: Algetos (1284), Cucke (1251, 1254), Ginthebrast (1289) and one in Łyna: Kat (1254). On the basis of the presented material, it can be seen that fords very often appeared in the oldest border documents of the Warmian dominion, but also in the grants granted by the Order. In the thirteenth and first half of the fourteenth century, fords were important and characteristic places in topography. Communication routes that were important at that time often led through them. Knowing and accurately determining the location of fords thanks to archival, handwritten ones can greatly help in research on the development of the road network in the area of ​​Warmia in the Middle Ages and in the modern era.
 
REFERENCES (31)
1.
Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. A. Wakar, Olsztyn 1973.
 
2.
Bylina Stanisław, Drogi – granice – most, Warszawa 2012.
 
3.
Crome Hans, Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreußens, „Prussia”, Bd. 34, 1940.
 
4.
Eliade Mircea, Traktat o historii religii, Warszawa 2009.
 
5.
Gerullis Georg, Die altpreuβischen Ortsnamen, Berlin–Leipzig 1922.
 
6.
Hoffmann Mirosław, Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 1999.
 
7.
Kawiński Paweł, Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów, „Pruthenia”, t. 6, 2011.
 
8.
Klimek Robert, Obraz rzeki Pasłęki na nieznanej mapie archiwalnej, w: Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. M. Dzik, G. Śnieżko, Rzeszów 2017.
 
9.
Klimek Robert, Między prawdą a zmyśleniem – trzy błędy historyczne z dziejów Reszla, w: Reszel – 680 lat historii miasta, red. G. Białuński, R. Klimek, Reszel 2018.
 
10.
Klussis Mikkels, Słownik odbudowanego języka pruskiego, Kowno 2007.
 
11.
Kowalczyk Elżbieta, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.
 
12.
Kowalczyk-Heyman Elżbieta, Kamień, Kamienne Brody. Przyczynek do organizacji szlaków drogowych w średniowieczu (na przykładzie Mazowsza), „Archaeologia Historica Polona”, t. 15, 2005.
 
13.
Kubicki Rafał, Młynarstwo w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Gdańsk 2012.
 
14.
Linde Samuel Bogumił, Słownik języka polskiego, t. 1: A–F, Lwów 1854.
 
15.
Mazur Edward, Słownik geografii transport i łączności, Szczecin 1998.
 
16.
Mažiulis Vytautas, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, Vilnius 2013.
 
17.
Mortensen Hans, Mortensen Gertrud, Wenskus Reinhard, Historisch-geographischer Atlas des Preußenlandes, Lieferung 1, Wiesbaden 1968.
 
18.
Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. 1, Kraków 1929.
 
19.
Nesselmann Georg, Die Sprache der alten Preussen, Berlin 1845.
 
20.
Odyniec Władysław, Chełmiński system miar i chełmińska stopa mennicza w rozwoju historycznym, w: Studia culmensia historico-juridica czyli księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego, t. 1, red. Z. Zdrójkowski, Toruń 1990.
 
21.
Rosset Adriana, Drogi i mosty w średniowieczu i w czasach odrodzenia, Warszawa 1974.
 
22.
Słownik Języka Polskiego, t. 1: A–K, red. M. Szymczak, Warszawa 1992.
 
23.
Smoczyński Wojciech, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno 2007.
 
24.
Szorc Alojzy, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990.
 
25.
Szulist Władysław, Ważniejsze lądowe szlaki handlowo-komunikacyjne Warmii i Mazur w XVI–XVIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1972, nr 2–3.
 
26.
Szulta Wojciech, Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Toruń 2008.
 
27.
Toeppen Max, Historisch-comparative Geographie von Preussen, Gotha 1858.
 
28.
Weymann Stefan, Cła i drogi handlowe w Polsce piastowskiej, Poznań 1938.
 
29.
Wielowiejski Jerzy, Na szlakach i drogach Rzymian, Warszawa 1984.
 
30.
Winckler O. v., Die Festen der Vorzeit im Ermlande, „Zeitschrift fūr die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, Bd. 2, 1863.
 
31.
Winckler O. v., Topographische Beiträge, „Zeitschrift fūr die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, Bd. 2, 1863.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top